โลโก้เว็บไซต์ พิธีโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program)
รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program) โดย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา