โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Safety Management Training for Master | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Safety Management Training for Master

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม Safety Management Training for Master
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science สถาบันคีนันแห่งเอชีย และสถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกันจัดกิจกรรม ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา