โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน บรรยายการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน บรรยายการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อ่อนหวาน บรรยายการจัดกิจกรรมสุขภาพแบบองค์รวม
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชนสาขาวิชาการจัดการ (ศจพช.) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา