โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ศึกษาดูงานนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ผศ.ศักดิ์สายันต์  ใยสามเสน หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ มหาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา