โลโก้เว็บไซต์ เทคนิคคอมฯ ส่งต่อสื่อการเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เทคนิคคอมฯ ส่งต่อสื่อการเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาเทคนิคคอมฯ ส่งต่อสื่อการเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา
เทคนิคคอมฯ ส่งต่อสื่อการเรียนเพื่อผู้พิการทางสายตา ผศ.อุดม  สุธาคำ รองอธิการบดีด้านยุทธศาสต์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา