โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรระยะสั้น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรระยะสั้น

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรระยะสั้น
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาและ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา