โลโก้เว็บไซต์ คณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะ ศจพช. อบรบให้ความรู้การปลูกปอเทือง
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน (ศจพช.) สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา