โลโก้เว็บไซต์ ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นำเสนอผลงาน Panther Design | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นำเสนอผลงาน Panther Design

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ นำเสนอผลงาน Panther Design
ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอผลงานการเรียนการสอนรายวิชา Panther Design (การออกแบบแบบชั้นวา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา