โลโก้เว็บไซต์ 9 มทร. ร่วมหารือการจัดการศึกษา WIL | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9 มทร. ร่วมหารือการจัดการศึกษา WIL

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา9 มทร. ร่วมหารือการจัดการศึกษา WIL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา  เป็นเจ้าภาพในการประชุมเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาบูรณาการการเรียนร่วมกับการทำงาน (Work integrated Learning: WiL) ของก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา