โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ.
คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร คอบ.มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา