โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมผู้สอนเน้น EP | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมผู้สอนเน้น EP

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมผู้สอนเน้น EP
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้สอน (English Program)” แก่อาจารย์ในคณะ โดยได้รับเกีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา