โลโก้เว็บไซต์ นศ.ธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศ.ธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนานศ.ธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัย
นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก นำเสนอผลงานวิจัยแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา