โลโก้เว็บไซต์ พิษณุโลกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิษณุโลกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาพิษณุโลกต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเกษตรฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วันที่ 11  พ.ค.59  เวลา 9.00 น.  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา  หัวหน้าโครงการโรงเรือนปลูกพืช   และ ผศ.บุญเจิด  กาญจน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา