โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานสารบรรณ ๙ มทร. แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฎเชียงใหม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานสารบรรณ ๙ มทร. แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฎเชียงใหม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานสารบรรณ ๙ มทร. แม่โจ้ ม.เชียงใหม่ และ ม.ราชภัฎเชียงใหม
กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้(KM)  ในหัวข้อ "สานเสวนาการบริหารจัดการงานสารบรรณเปิดโลกทัศน์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา