โลโก้เว็บไซต์ แข่งทักษะเครื่องยนต์ฮีโน่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แข่งทักษะเครื่องยนต์ฮีโน่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนานศ.เครื่องกล มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลในการแข่งทักษะฝีมือช่างยนต์ จัดโดย บ.ฮีโน่มอร์เตอร์เซลล์ ประเทศไทย
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับ ปวส.ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยในโครงการ "แข่งขันทักษะฝีมือช่างยนต์ ประจำปี 2562 สำหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปวส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา