โลโก้เว็บไซต์ นวัตกรรมสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นวัตกรรมสีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาการถ่ายทอดองค์ความรู้สีฟ้าจากเมล็ดคอคอเด๊าะ
รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบสิ่งทอและเครื่องประดับ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา