โลโก้เว็บไซต์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มทร.ล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Microsoft Classroom” สำหรับ อาจารย์ บุคลากร มทร.ล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา