โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ระดับปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ระดับปริญญาตรี


 

ระดับปริญญาตรี

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 16,345 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2561) จำแนกตามคณะ ได้แก่ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนที่เขตพื้นที่ตาก, วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, พิษณุโลก, ลำปางและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 
  เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
- บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM)                       
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล                                                           
- บช.บ.การบัญชี                                                                 
- บธ.บ.บริหารธุรกิจ             
               - แขนงการจัดการธุรกิจ                                                                          
               - แขนงการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่                      
              - แขนงการจัดการโลจิสติกส์                         
               - แขนงการจัดการสำนักงาน                       
               - แขนงการตลาด                                                            
               - แขนงภาษาอังกฤษธุรกิจ                      
- บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ                                   
                - แขนงการจัดการสารสนเทศ                                   
               - แขนงพัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจ                                   
-ศศ.บ.การท่องเที่ยงและการบริการ                                             
วิศวกรรมศาสตร์
- วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ                                 
            - แขนงวิศวกรรมอุตสาหการ                                                     
            - แขนงวิศวกรรมการผลิต                                 
           - แขนงวิศวกรรมโลจิสติกส์                        
- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา                                             
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล                                 
- วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                             
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า                                      
             - แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                
             - แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม                        
- วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                        
- วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์                        
- ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา                        
- วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่                        
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ                                                
- วศ.บ.วิศกรรมเกษตรและชีวภาพ            
              - แขนงวิศวกรรมเกษตร                                 
              - แขนงวิศกรรมชีวภาพ                        
              - แขนงวิศวกรรมอาหาร                        
              - แขนงวิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์                          
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล                                      
- ค.อ.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า            
             - แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า                                        
             - แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม                         
             - แขนงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                         
-  วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ            
              - แขนงวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์                                     
              - แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ                          
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร                         
- ศล.บ.ทัศนศิลป์                        
- สถ.บ.สถาปัตยกรรม                        
- สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน                        
- ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์                            
- ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม                                     
- ทล.บ.เซรามิก                        
- ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ                        
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
- วศ.บ.วิศวกรรมเมคาทรอสิกส์                        
- วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร                       
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรการอาหาร            
              - แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร                                                   
              - แขนงพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร                       
- วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร                            
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์                       
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                    
- วท.บ.เกษตรศาสตร์            
                 - แขนงพืชศาสตร์                                               
                 - แขนงสัตวศาสตร์                                            
                 - แขนงประมง                                           
- วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ                        

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา