โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ระดับปริญญาตรี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ระดับปริญญาตรี


ระดับปริญญาตรี

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 19,686 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2559)จำแนกตามคณะ ได้แก่ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนที่เขตพื้นที่ตาก, วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, พิษณุโลก, ลำปางและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้


หลักสูตรที่เปิดสอน

เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
- บช.บ.การบัญชี
- บธ.บ.การจัดการ
-บธ.บ.การตลาด
-บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
-บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
-บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ
-ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี
วิศวกรรมศาสตร์
- อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
- วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
- วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม
- วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
- ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
- วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- คอ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
- วศ.บ.วิศวกรรมโยธา
- วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
- อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ
- วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์
- วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
- อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ศล.บ.ทัศนศิลป์
- สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
- สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน
- สถ.บ.สถาปัตยกรรม
- ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร
- ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม
- ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ
- ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- ทล.บ.เซรามิก
- ทล.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
- วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- วท.บ.พืชศาสตร์
- วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- วท.บ.ประมง
- วท.บ.สัตวศาสตร์
- วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง)
- วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร
- ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์
- วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- คศ.บ.คหกรรมศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา