โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 318 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2559) จำแนกตามสาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ เปิดสอนที่เขตพื้นที่ตากและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เขตพื้นที่เชียงใหม่ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้


หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เขตพื้นที่ตาก
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ
- ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์
- ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์
สหวิทยาการ
- วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
- วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา