โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)


 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 594 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8/10/2561) จำแนกตามสาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์และสหวิทยาการ เปิดสอนที่เขตพื้นที่ตากและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เขตพื้นที่เชียงใหม่ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

  วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
- ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ                        
- ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์                        
- ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์                        
- ปวช.เมคคาทรอนิกส์                         ​​​​​​​

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา