โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อเรา


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 


128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 โทรสาร : 0 5321 3183

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban@rmutl.ac.th


 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา