โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อเรา


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดลิน)

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สำนักงานอธิการบดี | สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 โทรสาร : 0 5321 3183

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban@rmutl.ac.th


 

 


pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เลขที่ 95/2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 08 3582 0788


 

pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 08 2708 6800 


 

pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (จอมทอง)

เลขที่ 199 หมู่ 21 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ 50160 


 

pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
กองการศึกษาเชียงราย

กองบริหารทรัพยากรเชียงราย

เลขที่ 99 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายขาว
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0 5372 3979
โทรสาร : 0 5372 3978
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban_CR@rmutl.ac.th


 

pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
กองการศึกษาตาก
กองบริหารทรัพยากรตาก

เลขที่ 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ : 0 5551 5900
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban_TK@rmutl.ac.th


 

pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
กองการศึกษาน่าน 
กองบริหารทรัพยากรน่าน

เลขที่ 59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000 
โทรศัพท์ : 0 5471 0259
โทรสาร : 0 5477 1398
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban_NN@rmutl.ac.th


 

pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
กองการศึกษาพิษณุโลก
กองบริหารทรัพยากรพิษณุโลก

เลขที่ 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5529 8438 ถึง 9
โทรสาร : 0 5529 8440
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban_PL@rmutl.ac.th


 

pin มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
กองการศึกษาลำปาง
กองบริหารทรัพยากรลำปาง 

เลขที่ 200 หมู่ 17 ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5434 2547 ถึง 8
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : saraban_LP@rmutl.ac.th


 

pin สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

เลขที่ 202 หมู่ 17 ตำบลพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 0 5434 2553
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : atri@rmutl.ac.th


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon