โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ระดับปริญญาโท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ระดับปริญญาโท


ระดับปริญญาโท

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 46 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2559) จำแนกตามคณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนที่เขตพื้นที่ เชียงใหม่, น่าน, พิษณุโลกและลำปาง โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้


หลักสูตรที่เปิดสอน

เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง
วิศวกรรมศาสตร์
- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
- วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร
- วท.ม.พืชศาสตร์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา