โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ระดับปริญญาโท | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ระดับปริญญาโท


 

ระดับปริญญาโท

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 89 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30/01/2561) จำแนกตามคณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ เปิดสอนที่เขตพื้นที่ เชียงใหม่, น่าน, พิษณุโลกและลำปาง โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

  เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง      
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์      
- บธ.ม.บริหารธุรกิจ                                
คณะวิศวกรรมศาสตร์      
- วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล                            
- วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า                            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร      
- วท.ม.พืชศาสตร์                        
- วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร                           
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์      
- ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์                            
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ      
 - วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ                             

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา