โลโก้เว็บไซต์ บริการสำหรับนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริการสำหรับนักศึกษา


ข้อมูลนักศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน สถาปนามาจากวิทยาลัยเทคโนโนยีและอาชีวศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน พัฒนาห้องปฏิบัติการพื้นฐาน และศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา 22,585 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22/11/2559) ซึ่งมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับ

  • ประกาศนียบัตร จำนวน 478 คน
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 2,239 คน
  • ปริญญาตรี จำนวน 19,786 คน
  • ปริญญาโท จำนวน 82 คน

  • (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : Data Center RMUTL)

    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา