โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 1,396 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 08/10/2561) จำแนกตามสาขา ได้แก่ สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, เรียนรวม, วิทยาศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์และประมง, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เปิดสอนที่เขตพื้นที่ตาก, เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, พิษณุโลกและลำปาง โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

  เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
- ปวส.การบัญชี                               
- ปวส.การจัดการ                                        
- ปวส.การตลาด                     
- ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                        ​​​​​​​
วิศวกรรมศาสตร์
- ปวส.ช่างยนต์                 ​​​​​​​                          ​​​​​​​           ​​​​​​​              ​​​​​​​           ​​​​​​​
- ปวส.ไฟฟ้า                                                     
- ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์                     
- ปวส.อิเล็กทรอนิกส์                                    
- ปวส.ช่างกลโรงงาน                                   
- ปวส.ช่างโลหะ                    
- ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม                       
- ปวส.ช่างจักรกลหนัก                     
- ปวส.ช่างก่อสร้าง                     
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ปวส.พืชศาสตร์               ​​​​​​​             ​​​​​​​            ​​​​​​​
- ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์            
- ปวส.สัตวศาสตร์               ​​​​​​​             ​​​​​​​            ​​​​​​​
- ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร                ​​​​​​​              ​​​​​​​             ​​​​​​​
- ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร                       ​​​​​​​  
- ปวส.ประมง               ​​​​​​​               ​​​​​​​            ​​​​​​​
- ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง)               ​​​​​​​              ​​​​​​​​​​​​​​

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา