โลโก้เว็บไซต์ การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนามีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 2,505 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21/4/2559) จำแนกตามสาขา ได้แก่ สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์, เรียนรวม, วิทยาศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์และประมง, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมเครื่องกล เปิดสอนที่เขตพื้นที่ตาก, เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, พิษณุโลกและลำปาง โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ดังนี้


หลักสูตรที่เปิดสอน

เขตพื้นที่เชียงใหม่ เขตพื้นที่เชียงราย เขตพื้นที่ตาก เขตพื้นที่น่าน เขตพื้นที่พิษณุโลก เขตพื้นที่ลำปาง
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
- ปวส.การบัญชี
- ปวส.การจัดการ
- ปวส.การตลาด
- ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมศาสตร์
- ปวส.ช่างยนต์
- ปวส.ไฟฟ้า
- ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์
- ปวส.อิเล็กทรอนิกส์
- ปวส.ช่างกลโรงงาน
- ปวส.ช่างโลหะ
- ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
- ปวส.ช่างโยธา
- ปวส.ช่างจักรกลหนัก
- ปวส.ช่างก่อสร้าง
- ปวส.ช่างกลเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
- ปวส.พืชศาสตร์
- ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์
- ปวส.สัตวศาสตร์
- ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร
- ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
- ปวส.ประมง
- ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา