โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวินัยนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1314 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 มิถุนายน 2559 - 28 มิถุนายน 2559

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Learning Innovation Center)

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา