โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา

กฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมงานกฐินร่มบุญสามัคคี ราชมงคลล้านนา ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ วัดมิ่งเมืองมูล ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เวลา 09.00 น. >> อ่านต่อ


แข่งทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พุธ 7 กันยายน 2565

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการชีวภาพและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ : หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดการโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารและทางด้านคอมพิวเตอร์) ในระหว่างวันที่ 9  - 10  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 >> อ่านต่อ


กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรเกษตรรำชมงคลครั้งที่ 7
พุธ 7 กันยายน 2565

สถานที่ : อาคารปฏิบัติการชีวภาพและเทคโนโลยี
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดการมีดังนี้  >> อ่านต่อกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565

สถานที่ : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนากำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (นักศึกษาเชียงใหม่)  วันที่ 10 มิถุนายน 2565               เวลา 08.00 - 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษารวมทุกคณะ               เวลา 13.00 -... >> อ่านต่อ


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565

สถานที่ : ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม 3)
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564” วันที่  21 – 25   มีนาคม  2565 ณ  ห้องประชุมทองกวาว (ห้องประชุม 3 ) อาคารเรียนรวม   >> อ่านต่อ


เปิดบ้านราชมงคลล้านนา
พฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 17
พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565

สถานที่ : ณ ศาลาราชมงคล
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานอธิการบดี เวลา กิจกรรม 0๖.00 – 08.00 น.   พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย (บริเวณลานพ่อปู่) >> อ่านต่อ


โครงการ สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา 2564
จันทร์ 27 ธันวาคม 2564

สถานที่ : ลานบัว มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดีกำหนดการ โครงการ สานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มทร.ล้านนา๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานบัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา กิจกรรม >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1/2564
พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2564

สถานที่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก
ผู้รับผิดชอบ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดทำโครงการ ประชุมสัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาชีพ ด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับสังคม และท้องถิ่น รว... >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 130

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา