โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคเรียน 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเปิดภาคเรียน 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2580 คน

(4) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 1 กรกฎาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา