โลโก้เว็บไซต์ ดำเนินการบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนกลาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดำเนินการบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนกลาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 พฤษภาคม 2563 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 992 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา

          ขอเชิญชวน...อาจารย์เข้าบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/2562

           ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และการฝึกงาน กรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ภาคการศึกษาฤดูร้อน/๒๕๖๒ โดยทางมหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนั้น

            เพื่อให้การกำกับติดตามกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงภาคการศึกษา ฤดูร้อน/๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ ทุกท่าน ดำเนินการบันทึกข้อมูลกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒ ผ่านระบบออนไลน์ที่ช่องทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนกลาง https://regis.rmutl.ac.th/teacher/ เมนู “ประเมินการสอน ภาคฤดูร้อน/๒๕๖๒” โดยสามารถประเมินได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา