โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1937 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 15 กรกฎาคม 2559 - 17 กรกฎาคม 2559

สถานที่ : ณ ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

NECTEC ร่วมกับ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัด โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things)" (NECTEC IoT Camp 2016) ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 2601 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมบรม โดยจะเปิดรับสมัคร online ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2559 และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข่าร่วมอบรมในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ http://fic.nectec.or.th

คุณสมบัติของผู้สมัครและต้องมีความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้

1. กำลังศึกษาอยู่ในเขตภาคเหนือ

    - ระดับปริญญาตรี

    - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

2. มีความรู้ด้าน Hardware

   - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

   - เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

3. มีความรู้ด้าน Software

   - สามารถเขียน อ่าน code โปรแกรมภาษา C , C++

 

**กรณีที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

1. กรณีมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปแกรมภาษา JavaScript

2. กรณีมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมบน Mobile Devices

3. กรณีโครงการที่นำมานำเสนอในการอบรมเป็น Senior project

 

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าร่วมอบรม

1. รับสมัคร 2 ท่าน/ทีม

2. ต้องนำเสนอหัวข้อโครงการในการเข้าร่วมอบรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ Internet of Things ใน Theme (ทั้งนี้ สามารถนำอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เสนอ มาใช้เพิ่มเติมในการเข้าร่วมอบรมนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้ได้)

    - Smart farm

    - Smart home

    - Smart plant (Industry 4.0)

3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอย่างน้อย 1 ท่าน

4. สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามวันและเวลาที่กำหนด ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา