โลโก้เว็บไซต์ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 812 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 28 เมษายน 2564 - 29 เมษายน 2564

สถานที่ : ผ่านระบบออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ :  โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา ทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ RMUTL KM CoP TALK 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams  ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2564 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อการปฏิบัติงานและปัญหาตลอดจนสามารถร่วมแก้ปัญหาได้อย่างมีหลักการ ภายใต้แนวคิดที่เหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มในการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย โดยมีหัวข้อในการเสวนาประกอบด้วย

CoP TALK: การผลิตบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ
CoP TALK: การส่งเสริมเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
CoP TALK: การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://km.rmutl.ac.th/page/registor-cop-talk-2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
โทรศัพท์ : 0 5392 1444 , โทรสาร : 0 5321 3183ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา