โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย ชัยยงค์ จันทร์ศรี


ระยะเวลา : 15 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560

สถานที่ : วัดโชติกุนสุวรรณาราม

ประกาศ
งานกิจกรรมนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จะจัดโครงการอบรมจริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนักศึกษาใหม่ที่เข้าอบรม ทั้งสิ้น 1,290 คน ในระหว่างวันที่ 2 - 13 มกราคม 2560 โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น รุ่นละ 215 คน
ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
และขอความร่วมมือ หัวหน้าหลักสูตรแจ้งนักศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามรุ่นและวันเวลาที่กำหนดไว้

(ตรวจสอบรูป กำหนดการ และสิ่งของที่ต้องเตรียม *ดูรายละเอียดด้านล่าง)