โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture (RMUTL 1stISHPMNB 2017)   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture (RMUTL 1stISHPMNB 2017)

อังคาร 20 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 5 มกราคม 2560 - 6 มกราคม 2560

สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์นาโน

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture (RMUTL 1stISHPMNB 2017)