โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคการศึกษา 2/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเปิดภาคการศึกษา 2/2559

พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 9 มกราคม 2560 - 9 มกราคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน