โลโก้เว็บไซต์ วันเปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559

พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 29 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : สำนักส่งเสริมวิชการและงานทะเบียน