โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ


ระยะเวลา : 17 พฤษภาคม 2560 - 20 พฤษภาคม 2560

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์, อาคารวิทยบริการเ)ลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ผู้รับผิดชอบ : กองการศึกษา