โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1241 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 7 กรกฎาคม 2561 - 9 กรกฎาคม 2561

สถานที่ : โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ National University of Tainan ประเทศไต้หวัน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 (The 5 th  International conference on Machatronic, Automobile and Environmental Engineeritn, ICMAEE) ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตบทความวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดความรู้ทางด้านวิชาการสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านด้านวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานจัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการ (Oral Presentation) และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิจัยที่เข้ารวมงาน ดูรายละเอียดการจัดงานได้ที่ http://icmaee.org

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา