โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาบรรยากาศถ่ายรูปหมู่ของบัณฑิตประจำปีการศึกษา
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา