โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับประทานตราตั้งที่ปรึกษาวัด ธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับประทานตราตั้งที่ปรึกษาวัด ธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนารก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้ารับประทานตราตั้งเป็นที่ปรึกษาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงโปรดประทานตราตั้งแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา