โลโก้เว็บไซต์ พิธีซ้อมย่อยรวมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีซ้อมย่อยรวมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาพิธีซ้อมย่อยรวมบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา