โลโก้เว็บไซต์ รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลต้นแบบบรรจุภัณฑ์ สำหรับสินค้าทั่วไปของนักเรียน นักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คว้ารางวัล Thai Star Packaging Award 2022 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขันระดับเอเชียและระดับโลก
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 4  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชย รางวัลต้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา