โลโก้เว็บไซต์ ปรับปรุงหลักสูตร สกอ. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรับปรุงหลักสูตร สกอ.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนารองเลขาฯสกอ.บรรยายการปรับปรุงหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา