โลโก้เว็บไซต์ สุขภาพจิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สุขภาพจิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ
          วันที่ 31 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อม...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา