โลโก้เว็บไซต์ รับรางวัลพระราชทานประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับรางวัลพระราชทานประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาหัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2566
   รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจั ณ อีเว้นท์ ฮอลล์ 100...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา