โลโก้เว็บไซต์ อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) คาดสิ้นปีการศึกษา 66 จะมีบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครบตามเกณฑ์กระทรวง อว. อย่างมีคุณภาพและปลอดจากการซื้อผลงานทางวิชาการ 100%
วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา