โลโก้เว็บไซต์ Shared vision 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Shared vision 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนา



ประชุมสัมมนาการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared vision) ในการบริหารจัดการคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
            คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 –...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา