โลโก้เว็บไซต์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาบุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
              วันที่ 3 เมษายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา