โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมสักการะกู่เจ้าหลวง 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมสักการะกู่เจ้าหลวง 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวง
ตามที่สมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ มีหนังสือเลขที่ สลน.2566/3/พิเศษ ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี โดยทาง สมาคมลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา