โลโก้เว็บไซต์ พิธียกยอดฉัตรและถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธียกยอดฉัตรและถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2566 โดย มทร.ล้านนาพิธียกยอดฉัตรและถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
    วันที่ 25 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธียกยอดฉัตรมงคลมงคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา