โลโก้เว็บไซต์ ดร.ฉัตรชัย  พงงรัตนพันธ์ ร่วมร่วมหนังสือการจัดการธุรกิจค้าปลีก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ฉัตรชัย พงงรัตนพันธ์ ร่วมร่วมหนังสือการจัดการธุรกิจค้าปลีก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาดร.ฉัตรชัย พวงรัตนพันธ์ ร่วมร่างหนังสือธุรกิจค้าปลีก
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สาขาการตลาด (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) คณะบ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา