โลโก้เว็บไซต์ ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ Wil | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ Wil

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ WiL
ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม อาจารย์หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา