โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา พิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา พิษณุโลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) วันที่ 12-13 กันายน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา